Nota legal i condicions d’ús del Web


L'accés al web http://www.paraula.cat atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privacitat web, en la darrera versió. Per això, aconsellam que llegiu aquests documents abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions.

El simple accés a aquest web no suposa en cap cas que hi hagi una relació comercial entre l'usuari i el web.

 

I. TITULAR DEL WEB

Per tal de complir el que preveu l'article 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre la titular d'aquest web:

 

 • Titular del web: Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears ( CSL , d’ara endavant)
 • Domicili social: Carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears
 • CIF: G57027534
 • Dades registrals: inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears el 12 de juny de l’any 2000, amb número de registre 311000004011 i secció 1.

                           

A més del domicili social, es posen a disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Telèfon 971 76 13 01

 

II. CONDICIONS D'ÚS

1. Introducció. CSLés una associació cultural sense ànim de lucre que ofereix en aquest web iniciatives que impulsen la normalització lingüística del català; la difusió de la cultura a tots els àmbits de la societat, i la gestió de serveis lingüístics de formació, d’assessorament i de dinamització. Accedint i utilitzant aquest web, acceptau obligar-vos a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa us recomanam que llegiu acuradament aquesta secció abans d'iniciar la navegació.

 

2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web de forma lícita, d'acord amb el que disposen aquestes condicions i de manera que no es produeixi un perjudici en els drets o interessos de CSL o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'usuari es compromet igualment a:

 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe.
 • No utilitzar les dades publicades en el web per enviar comunicacions no sol·licitades ( spam ).
 • No introduir o difondre en el web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
 • No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de CSL o de tercers.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de CSL , dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d'aquest web.  

3. Exclusió de responsabilitat . Aquest web es proporciona «tal com està», i el seu ús es fa sota el propi risc de l'usuari, per la qual cosa ni CSL ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús del web, excloent expressament CSL , en tota la mesura prevista per la Llei, de qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

CSL no garanteix la disponibilitat i accessibilitat del web, si bé farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions durant el temps que sigui necessari per fer les operacions de manteniment corresponents.

CSL no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat; de retards o bloquejos en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l'absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. D'igual manera, CSL no respondrà dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts del web, ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, els defectes o les omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquest web proporcionats pels usuaris mateixos o persones terceres. CSL no assumeix l’obligació ni la responsabilitat respecte dels serveis que no presti directament.

 

4. Enllaços externs. En cap cas CSL assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

5. Contrasenyes. Les contrasenyes per accedir als comptes d’usuaris registrats són personals i intransferibles. Els usuaris registrats són els únics responsables de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu compte, i assumiran de manera exclusiva les conseqüències de qualsevol índole respecte a les activitats que es facin per mitjà del compte. Els usuaris es comprometen a notificar immediatament a CSL qualsevol vulneració en la seguretat del seu compte.

 

6. Denegació d'accés i cancel·lació dels comptes. CSL es reserva el dret de denegar l'accés al web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes als usuaris que incompleixin aquestes condicions, en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevists, per la inactivitat del compte durant un temps significatiu, o en compliment d'un requeriment i/o d'una ordre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió la farà únicament CSL i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

 

7. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l'abast i en els termes que s'indiquen en la nostra política de privacitat, que està disponible a la pàgina d’inici del web. Així mateix, aquesta política queda incorporada en aquestes condicions com a referència. En aquesta política, els usuaris hi trobaran informació sobre la manera d'exercir els seus drets d'accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d'oposició al tractament i la portabilitat.

 

8. Propietat intel·lectual i drets d'autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals hi hagi persones terceres que tenguin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web com el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny; etc.) són titularitat de CSL , a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb el que preveu la vigent Llei de propietat intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l'autorització de CSL o, si escau, dels tercers que tenguin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. Tot i així, l'usuari del web podrà visualitzar-ne els elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les entitats o les persones que, amb autorització prèvia del titular d'aquest web, tenguin intenció de crear un enllaç amb el web hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquest web o servei, però que no reprodueixen els seus continguts i serveis.

 

9. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d'ús sigui declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o aquella part que així hagi estat declarada; subsistiran la resta de condicions i es considerarà aquesta disposició, o la part afectada, no posada.

 

10. Acceptació. L'accés al web i la utilització d’aquest impliquen necessàriament que l’usuari accepta expressament totes i cadascuna d’aquestes condicions d'ús.

 

11. Llei i jurisdicció aplicables. Aquest web es regeix per la llei espanyola, llevat de les seves normes de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se d’utilitzar-lo o dels serveis que s’hi vinculin se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma (Mallorca). Els usuaris renuncien expressament al seu fur propi, si en tenen.

 

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, a la qual es pot accedir mitjançant l’enllaç següent:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

 

Versió 1.0 – abril de 2019