Política de privacitat per a usuaris


Darrera modificació: gener 2023

  Aquesta política de privacitat s'adreça als usuaris inscrits a les activitats de
PARAULA, CENTRE DE SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LES ILLES BALEARS
i als usuaris dels Webs http://www.paraula.cat i http://ambtu.paraula.cat .

Per favor, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria de protecció de dades.  

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment en relació a la nostra política de privacitat o amb els seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més avall.

Manifestau que les dades que ens faciliteu, ara o en el futur, són correctes i certes i es comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de terceres persones, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis assenyalats com a obligatoris han de ser necessàriament emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

El responsable del tractament de les dades és PARAULA, CENTRE DE SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LES ILLES BALEARS (PARAULA o associació, d’ara endavant), amb domicili al Carrer de Sant Alonso, 24, 07001 Palma, Illes Balears.  

Pot contactar amb el nostre Responsable de Privacitat al correu electrònic  .

 1. Quina informació personal obtenim?  

En relació a les nostres activitats:

 • Dades proporcionades als formularis d’inscripció disponibles als webs de Paraula o a les instal·lacions de l’associació, consistents típicament en: 

 • Dades identificatives, nom, cognoms i DNI; 

 • Dades de contacte, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon; 

 • Dades de característiques personals, com idioma, gènere, data i lloc de naixement, temes  que li agradaria tractar amb la parella lingüística que li assignem i aficions; 

 • Dades professionals; 

 • Nivell de coneixement del català;  

 • Dades econòmiques, si escau;

 • Dades generades per la pròpia activitat;

 • Imatge/veu captada amb ocasió dels vídeos i/o reportatges fotogràfics que es realitzin durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.


En relació als nostres Webs ( http://www.paraula.cat i http://ambtu.paraula.cat/ ):

 • Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple, l'adreça IP des de la qual es connecta als Webs, identificadors únics d’accés a la plataforma d’usuaris, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades als Webs. Per a això utilitzem galetes i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació en la nostra política de galetes    


 1. Finalitats i bases jurídiques dels tractaments de les vostres dades?  


Categoria de dades tractades

Finalitat del tractament

Base jurídica

Dades dels nostres usuaris recollides a través dels processos d’inscripció.

Atendre les sol·licituds d‘inscripció, per a la gestió administrativa i, si escau, econòmica de la relació que mantenen amb nosaltres i la prestació dels serveis sol·licitats.

 • Relació contractual.

 • Compliment d'Estatuts de l’entitat i d’obligacions legals, especialment de la normativa aplicable en matèria comptable,  fiscal. 

Imatge/veu captada mitjançant vídeos i/o reportatges fotogràfics realitzats durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.

Difondre la seva imatge i/o veu, principalment, encara que de manera no limitativa, a través de mitjans propis de l’associació, tals com la seva memòria anual o els seus webs, així com a través dels nostres perfils a plataformes de difusió de vídeos o xarxes socials. 

Consentiment de l’interessat manifestat en el moment de formalitzar la inscripció, al web de PARAULA o a les instal·lacions de l’associació, en el programa de voluntariat lingüístic corresponent. Aquests consentiments s'atorga per a tots els mitjans de difusió i finalitats indicades al requadre anterior i es presta a l'empara del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i la L.O. 1/1982, sobre Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 

Imatge/veu captada mitjançant vídeos i/o reportatges fotogràfics realitzats durant el desenvolupament de programes de voluntariat lingüístic.

Justificar les tasques desenvolupades per l’associació en cas d’haver estat beneficiària d’ajuts i subvencions públiques.

 • Compliment d’una disposició legal, concretament del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 

 • Interès legítim de PARAULA d’acreditar l’aplicació dels fons percebuts.

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim:

 • El tractament queda restringit als òrgans avaluadors dels ajuts i subvencions públiques atorgades a PARAULA.

 • El tractament es realitza de forma dissociada al nom o cognom de l’interessat i a altres dades d’identificació, de manera que té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats. 

Dades dels nostres usuaris recollides a través dels formularis d’inscripció tractades una vegada acabats els cursos o programes realitzats amb PARAULA.

Finalitats estadístiques.

Interès legítim en avaluar els serveis oferts. 

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim: 

 • Les estadístiques es realitzen després d’un procés de seudonimització de les dades, una vegada acabada la relació contractual amb l’usuari i amb la única finalitat d’avaluar els serveis oferts

 • El tractament té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats.

Dades identificatibes i de contacte dels nostres usuaris, recollides a través dels formularis d’inscripció. 
Finalitats promocionals:

 • Informar, per via telefònica o per mitjans electrònics, de tallers de lectura, visites programades o itineraris culturals organitzats per PARAULA.

 • Informar, per via telefònica o per mitjans electrònics, de tallers de lectura, visites programades o itineraris culturals organitzats per entitats destinades al desenvolupament de la llengua catalana.

 • Art. 21.2. de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, per l’enviament d’informació pròpia de PARAULA.

 • Consentiment de l’interessat, per l’enviament d’informació pròpia d’entitats destinades al desenvolupament de la llengua catalana.

En qualsevol moment podrà sol·licitar la baixa de la llista de distribució de PARAULA, contestant al correu electrònic, indicant “Baixa” a l'assumpte.

Dades relacionades amb la navegació als Webs de PARAULA

 • Administrar i gestionar la seguretat dels Webs

 • Gestionar la plataforma d’accés d’usuari

 • Interès legítim en mantenir la seguretat dels nostres sistemes.

Ateses les circumstàncies que s'indiquen a continuació, no s'han detectat elements que justifiquin la prevalença de les llibertats i els drets dels interessats sobre aquest interès legítim: 

 • El tractament té un impacte limitat en la privacitat dels interessats i no planteja amenaces significatives per als seus drets i llibertats, atès que  les dades personals són tractades en la mesura estrictament necessària i proporcionada per a  garantir la seguretat de  la xarxa i de la informació, d’acord amb el que estableix el considerant 49 RGPD.


 1. A qui podem comunicar les vostres dades? 

Les vostres dades només seran comunicades a terceres persones per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostre sol·licitud n’impliqui la comunicació. En aquest darrer cas, les dades facilitades per inscriure’s al programa de voluntariat lingüístic podran ser comunicades a l’entitat promotora de l’acció formativa per controlar l’assistència i la participació. Aquesta comunicació és necessària pel correcte desenvolupament dels programes.  

 1. Quant temps conservarem les vostres dades?  

De manera general, conservem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en qualsevol cas, durant els terminis prevists a les disposicions legals aplicables, i durant el temps necessari per gestionar possibles responsabilitats nascudes del tractament. 

Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptades. 

La informació relacionada amb la navegació web es cancel·larà una vegada finalitzada la connexió web. 

Les dades tractades per a enviar les nostres comunicacions informatives es conservaran actives mentre no sol·liciti la seva supressió.

 1. Quins són els vostres drets? 

Té dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi.  També pot demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals varen ser recollides. 

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades en qüestió per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres  interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 

Podeu revocar el consentiment que hàgiu donat per a determinades finalitats, sense que la revocació efectuada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per deixar de rebre comunicacions promocionals podrà contestar directament a l’e-mail rebut, indicant “Baixa” a l'assumpte.

També té dret a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre Vostè o l'afectin significativament de manera similar, quan concorrin les condicions previstes a l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Així mateix, i sota certes condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Té igualment dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Pot consultar el llistat i les dades de contacte de les agències de protecció de dades europees a través la web de la Comissió Europea, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080 .  

Per exercir els vostres drets heu de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del vostre document nacional d'identitat o un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic, al nostre responsable de privacitat a les adreces indicades a l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los en el web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es